Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rawstacja.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem rawstacja.pl, za pośrednictwem którego Klient może min. składać Zamówienia;

Rawstacja.pl – sklep internetowy,

ZAPP-MED LTD. Oddział w Polsce
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 7252297262
e-mail: naturalnie@rawstacja.pl

6. Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZAPP-MED LTD. Oddział w Polsce (rawstacja.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz metodę dostawy lub sposób odbioru.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem: rawstacja.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy rawstacja.pl, działający pod adresem www.rawstacja.pl , prowadzony jest przez ZAPP-MED LTD. Oddział w Polsce:
Adres: ul. Tamka 16 , 91-403 Łódź
NIP: 7252297262
e-mail: naturalnie@rawstacja.pl

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana jako Oddział zagranicznej spółki z o.o., o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 7252297262, REGON 385056574.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady zakładania konta na sklepie (rejestracji) i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– zasady i warunki składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Aby poprawnie korzystać ze sklepu internetowego klient musi posiadać odpowiednie zaplecze teleinformatyczne. Poniżej przedstawione są minimalne techniczne wymagania:

a) Przeglądarka: Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.

b) Ekran: minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

c) Inne urządzenie poza komputerem: telefon/smartfon/tablet bądź inne urządzenie mobilne z aktualną przeglądarką z włączoną obsługą Java oraz dostępem do internetu (Wi-Fi lub dane komórkowe)

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub mobilnego wymienionego wyżej, z stałym dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ZAPP-MED LTD. Oddział w Polsce, właściciel rawstacja.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza (linku) widocznego na stronie głównej sklepu internetowego. Link odsyła do regulaminu pod adresem: https://rawstacja.pl/regulamin/

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna i nie jest wymagana. Klient ma możliwość złożenia zamówienie bez rejestrowania się w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja i założenie konta Klienta ma miejsce po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, która jest dostępna pod adresem: https://rawstacja.pl/moje-konto/

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Wyrażenie zgody odbywa się za pomocą odhaczenie odpowiednich pól wymaganych.

rawstacja.pl zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane, które są niezgodne z prawdą, lub podane dane są niedokładne lub nieaktualne, naruszające prawa osób trzecich lub wprowadzające w błąd właściciela i obsługi Sklepu

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez rawstacja.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię rawstacja.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, , a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści propagujących przemoc,

– nierozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób poprawny i nie zakłócający jego działania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla rawstacja.pl,

– używanie treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rawstacja.pl i dokonać wyboru dostępnego Towaru podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Podczas składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia po przez naciśniecie odpowiedniego przycisku na stronie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. Aby tego dokonać, należy korzystać z funkcji dostępnych na stronie oraz przestrzegać dostępnych komunikatów.

4. Podsumowanie złożonego Zamówienia następuje po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych i wymaganych danych. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów związanych np. z dostawą itp. Podsumowanie zawiera wszystkie finalne koszty zakupu wybranych i zaakceptowanych Towarów oraz dodatkowych usług.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z rawstacja.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres mailowy lub adres podany podczas rejestracji konta. Wiadomość otrzymana zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza (linku) widocznego na stronie głównej sklepu internetowego. Link odsyła do regulaminu pod adresem: https://rawstacja.pl/regulamin/, gdzie można się z nim zapoznać lub pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty e-mail. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w panelu klienta, po zalogowaniu do własnego konta.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do następujących państw: Polska i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej: Pocztex, Fedex
  • Dostawcy na terenie miasta Łódź

Obecnie nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia w siedzibie naszej firmy w Łodzi.

Koszty dostawy wynoszą:

  • do godziny 12:00 – gratis (0 zł)
  • do godziny 9:00 – 30,00 zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu poprawnego zaksięgowania płatności lub przekazania informacji o wyborze płatności przy odbiorze.

Termin realizacji dostawy dla poszczególnych przewoźników na terenie Polski wynosi:

Poczta Polska: 2-4 dni robocze,

Kurier: 1-2 dni robocze, płatność przy odbiorze: dostawa w 24h (pod warunkiem, że zamówienie zostanie poprawnie złożone do godziny 10 rano)

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Podane Ceny Towarów podawane są w polskich złotych. Dla członków Unii Europejskiej ceny zawierają zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem

– za pobraniem (dodatkowa opłata w zależności od rodzaju przewoźnika)

– karta kredytową (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zatwierdzenia płatność)

VII. Prawo odstąpienia od umowy

W naszym sklepie ustanowiliśmy 14 dniowe prawo odstąpienia od umowy, można je złożyć w czasie nie dłuższym, niż  do momentu nadania  gotowej przesyłki.

Po zakupie każdy klient może wymienić lub zwrócić dowolny produkt, bez podawania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Formularz zwrotu należy wysłać na adres e-mail: naturalnie@rawstacja.pl

Adres, na który należy wysłać zwrot:

ZAPP-MED LTD.
Tamka 16
91-403 Łódź

Nr tel. na magazyn i dla kurierów: 731 850 454

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres: ul. Tamka 16 , 91-403 Łódź
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naturalnie@rawstacja.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Rawstacja.pl, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością rawstacja.pl na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Rawstacja.pl podejmuje wszelki niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Administrator klepu zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości i błędy zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z działanie naszego Sklepu prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: naturalnie@rawstacja.pl. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się odpowiedzieć jak najszybciej na złożone reklamacje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy rawstacja.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.